Geokeemilised kaardid

SedGof projekti eesmärgiks oli ettepanekute koostamine Soome lahe põhjasetete keskkonnaseisundi jälgimiseks ja monitooringu rajamiseks. Kuue Soome lahe ekspeditsiooni käigus võeti proovid 98 jaamast ning analüüsitud tulemuste alusel koostatakse geokeemilised kaardid, mis on peamised Soome lahe keskkonna seisundi näitlikud materjalid.

Läbilõigetest võeti intervalliti proovid. Proovides määrati granulomeetriline koostis, makroelementide: Al, Ca, Mg, Fe, K, Na, Ti, S ning mikroelementide: Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Hf, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Th, Ti, Tl, U, V, Zn sisaldus. Samuti määrati Corg, Nüld, Porg, fenoolide, naftaproduktide ja polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisaldus. Vahetult setete peal olevas vees määrati ka P ja N sisaldus.

Uraan

U keskmine sisaldus on ülemises kihis enam kui 2 korda kõrgem maakoore keskmisest (ligi 2,5 mg/kg). Sisalduste dispersioon on kõrge ja suurimad sisaldused ületavad enam kui 4 korda maakoore keskmise (Näidis 1). Kõrgemad sisaldused levivad Kunda meridiaanist läänes, ületades maismaal elumaal lubatud piiri (5 mg/kg). Viimastel aastatel on põhjasetetes toimunud U-sisalduse vähenemine ida pool ligi 10% ning suurenemine lääne suunas keskmiselt 7%


Picture7

Näidis 1. U kontsentratioon setete kihtides 0-3 ja 3-6 cm ning selle varieeruvus sõltuvalt sügavusest.


Plii

Soome lahe savialeuriidi lõimisega põhjasetete ülemise, 0–3 cm kihi keskmine Pb-sisaldus on 30 mg/kg, mis on ligi 1,8 korda kõrgem maakoore keskmisest (ligi 2,5 mg/kg) ja 1,5 korda kõrgem Eesti mulla huumushorisondi sisaldusest (16–30 mg/kg). Sisalduste dispersioon on madal ja maksimaalsed sisaldused ulatuvad 62 mg/kg, mis ületavad kuni 3 korda huumushorisondi keskmise sisalduse ja levivad kaootiliselt kogu alal. Pb-sisaldus alumises, 3–6 cm kihis jälgib küllalt üheilmeliselt ülemise kihi seaduspärasusi, kuid on üksikutes hajutatud punktides erinev. Üldise Pb-sisalduse vähenemise taustal toimub nendes punktides Pb-sisalduse suurenemine.
Alumise kihi keskmine Pb-sisaldus on 40 mg/kg ehk ligi 33% kõrgem sisaldusest ülemises kihis. Viimastel aastatel on savialeuriidi põhjasetetes jälgitav pea kogu alal Pb-sisalduse vähenemine. Koos Pb-sisalduse vähenemisega on toimunud nooremates setetes Pb isotoopkoostise lähenemine Soome-Rootsi proterosoilistest kivimitest kujunenud mulla künnikihi Pb isotoopkoostisele.


Picture8

Näidis 2. Pb kontsentratioon setete kihtides 0-3 ja 3-6 cm ning selle varieeruvus sõltuvalt sügavusest.Molübdeen

Mo keskmine sisaldus on ülemises kihis enam kui 4 korda kõrgem maakoore keskmisest (ligi 1,4 mg/kg). Sisalduste dispersioon on kõrge ning suurimad sisaldused ületavad enam kui 20 korda maakoore keskmise. Viimased levivad Kunda meridiaanist läänes (Näidis 3). Kui Kunda meridiaanist idas on viimastel aastatel põhjasetetes Mo-sisaldused vähenenud ligi 6%, siis meridiaanist läänes on need keskmiselt 20% suurenenud


Picture8

Näidis 3. Mo kontsentratioon setete kihtides 0-3 ja 3-6 cm ning selle varieeruvus sõltuvalt sügavusest.Fosfor

Fosfori keskmine sisaldus uuringupunktide ülemises (0–3 cm) kihis on ligi 2 korda kõrgem maakoore ülemise osa keskmisest (ligi 665 mg/kg). Suurimad sisaldused levivad Tallinna meridiaanist idas ja ületavad rohkem kui 4 korda maakoore keskmise väärtuse. Dispersioon on tagasihoidlik. Viimastel aastatel on toimunud põhjasetete P-sisalduse tõus enam kui 6% aastas. Suurim tõus on toimunud Loksa, Aseri ja Vihterpalu idapikkuste vööndis (Näidis 4). Lisaks on P-sisalduse tõus (0,63 g/l) toimunud lahe läänepiirkonna põhjalähedases veekihis.


Picture8

Näidis 4. P kontsentratioon setete kihtides 0-3 ja 3-6 cm ning selle varieeruvus sõltuvalt sügavusest.Polüaromaatsed süsivesinikud (PAH-ühendid)

Soome lahe merepõhja keskkonnaseisundile hinnangu andmisel polüaromaatsete süsivesinike ühendite (PAH) põhjal lähtuti HELCOM ohtlike PAH-ühendite nimistust. See võimaldas keskkonnaseisundi hindamisel rakendada ka HELCOM-i metoodikat. Analüüsitud ohtlike PAH-ühendite nimistu originaal baseerub Ameerika Ühendriikide Keskkonnakaitse Agentuuri [United Estates Environmental Protection Agency (US EPA)] soovitustel, millesse kuulub 16 ühendit (naftaleen, atsenafteen, atsenaftüleen, antratseen, fluoreen, fenantreen, benso(a)antratseen, benso(k)fluoranteen, benso(b)fluoranteen, krüseen, fluoranteen, püreen, benso(a)püreen, indeno(1,2,3-cd)püreen, dibenso(a,h)antratseen ja benso(g,h,i)perüleen).
PAH ühendite summaarne sisaldus selgitati 30 uuringupunkti ülemise 0–3 cm kihi proovides ja lisaks 6 projektse monitooringupunkti läbilõike ülemisest osast 4 proovis kuni 12 cm sügavuseni (Näidis 5). Täiendavalt selgitati 6 proovis PAH-ühendite individuaalne sisaldus. PAH-ühendite sisalduse uuringud näitavad, et nende summaarne sisaldus ei ületa HELCOM soovitust ja jääb sellest kordades madalamaks. Maksimaalsed sisaldused jäävad Paldiski–Aseri meridiaanide vahemikku ja rohkem rahvusvahelise laevatee vööndisse.


Picture8

Näidis 5. PAH-ühendite kontsentratioon setete kihtides 0-3 ja 3-6 cm ning selle varieeruvus sõltuvalt sügavusest.