Tegevused

Projekti teostab OÜ Eesti Geoloogiakeskus, Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituut, Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituut, Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut ja Norra Geoloogiateenistus.

OÜ Eesti Geoloogiakeskus teostab projekti juhtimist, loob olemasolevate geoloogilise materjalide põhjal andmebaasi ning koostab kaarte (aluspõhja geoloogiline- ja kvaternaari setete kaart koos seletuskirja ning andmekihtidega; merepõhja geomorfoloogiline kaart koos seletuskirja ja andmemudeliga; maavarade kaart ja seletuskiri; raua-mangaani (Fe – Mn) leviku kaart ja seletuskiri; põhjasetete litoloogiline kaart koos seletuskirjaga;  geokeemilised kaardid koos seletuskirjaga). Lisaks annab Eesti Goloogiakeskus hinnangu kaevandatud alade seisundile ning esitab ettepanekud seireks ja meetmete väljatöötamiseks.

Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituut vastutab meresetete geokeemililiste ja granulomeetriliste analüüside, samuti setete toitainesisalduse määrangute eest. Selleks kasutatakse plasma mass-spektromeetrit, röntgenfluorestsents-analüsaatorit, orgaanilise aine CHNS-analüsaatorit, laserdifraktomeetrit ja spektrofotomeetrit. Meresetete geokeemililiste analüüside (ligikaudu 160 analüüsi*) käigus määrati makroelemendid – Si, Al, Ca, Mg, Na, K, Fe, Ti, F, S ja mikroelemendid – Hg, Cd, As, Pb, Zn, Ni, Cr, Cu, Co, Mn, Mo, Sn, Ba, Se, V, Sb, Tl, Be, U, Th, Hf, Zr, Sr, Ag. Lisaks määrati toiteainete sisaldusi (ligikaudu 160 analüüsi) ning teostati setete dateeringud võimalike muutuste selgitamiseks saasteainete jm sissekandes.

Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituut korraldab projekti esimese teavitusürituse, osaleb välitöödes, vastutab geofüüsikaliste tulemuste salvestamise ning projekti tulemuste saavutamiseks vajalike tuletiste loomise eest ning teostab polüaromaatsete süsivesinike analüüse (vähemalt 45 PAH analüüsi, mille käigus määratakse järgmiste ainete sisaldus: naftaleen, atsenaftüleen, atsenafteen, fluoreen, fenantreen, antratseen, fluorantreen, püreen, benso(a)antratseen, krüseen, benso(b)fluorantreen, benso(k)fluorantreen, benso(g,h,i)perüleen, indeno(1,2,3-cd)püreen, dibenzo(a,h)antratseen, benso(a)püreen).

Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut osaleb merepõhja mõõdistustel, proovide kogumisel ja välitööde aruannete koostamisel, sh võimaldab välitöödeks kasutada vastava varustusega ja merekindlusega TTÜ uurimislaeva SALME (kokku minimaalselt 15,7 päevaks 2014 ja 2015 aastate vältel). Meresüsteemide Instituut osaleb ka seireettepanekute väljatöötamisel ja hinnangu-lõpparuande koostamisel.

Norra Geoloogiateenistus jagab Norra mereökosüsteemi uurimise, analüüsi ning seisundi hindamise kogemusi. Antud koostöö aitab tõenäoliselt tõsta ökosüsteemi hindamise usaldusväärsust Soome lahes, kuna Norra Geoloogiateenistusel on mitmed käimasolevad mereuuringute projekte ja varasem pikaajaline kogemus mereökosüsteemi uurimisel, analüüsil ning seisundi hindamisel.