Proovide võtmised

Lahe põhjasetete keskkonnaseisundit iseloomustavate toksiliste ja eutrofeerumist soosivate elementide sisalduse, leviku ja jaotuse seaduspärasuste selgitamiseks koguti põhjasetetest erinevad proovid.
Proovivõtujaamade asukoht valiti olemasolevale geoloogilisele ja geokeemilisele infole tuginedes. Eelistati neid, millede piires oli varasemate uuringutega tuvastatud ühe või enama toksilise elemendi esinemine kõrgendatud kontsentratsioonis.
Põhjasetetes toksiliste raskemetallide, As ja U ning eutrofiirumist soodustavate elementide sisalduse selgitamiseks koguti 90 mm diameetriga paaristoruga varustatud GEMAX-nimelise proovivõtjaga lahe sügavamatest kohtades levivatest savialeuriidi setetest proovid 80 uuringupunktis (Joonis 1). Nendest 9 uuringupunktis prooviti põhjasetete läbilõige 3 cm paksuste lõikudena 21 cm kuni 36 cm sügavuseni (üksikjuhul detailuuringuteks 60 cm sügavuseni), teistes uuringupunktides – samuti 3 cm paksuste lõikudena ainult 6 cm sügavuseni. Paralleelselt geokeemiliste proovidega koguti GEMAX-iga 0–3 cm ja 3–6 cm sügavuselt proovid nendes naftaproduktide ja fenoolide sisalduse selgitamiseks ja valikulistes uuringupunktides 0–3 cm sügavuselt PAH analüüsideks.

IMG_2750_a

Joonis 1. GEMAX proovivõtja

Lahe põhjas levivatest liivarikastest aleuriidi setetest polnud GEMAX-i kasutamine tulemuslik, sete ei jäänud torudesse püsima. Proovid koguti 30 cm servapikkuse
haardekopaga (Joonis 2) 36 uuringupunktist. Proovitava setekihi paksus oli ligi 5 cm. Haardekoppa kasutati samuti varasemate uuringutega välja eraldatud kaheksal Fe-Mn konkretsioonide levilalt proovide kogumisel. Nendel levilatel koguti paralleelsel proovid konkretsioonidest, konkretsioone ümbritsevast settest ja konkretsioonide all levivast aleuriidirikkast savist. Viimane erines konkretsioone sisaldavast settest suurema tiheduse poolest. Kõik proovid naftaproduktide, fenoolide ja PAH sisalduse
määramiseks koguti hermeetiliselt sulguva kaanega klaaspurki ja valguse mõju minimeerimiseks pakiti musta kilesse. Kuni analüüsimiseni hoiti proovid külmikutes temperatuuril 3–5 °C.

DSC_5540

Joonis 2. Hardekopp

P ja N-ühendite sisalduse selgitamiseks vahetult põhjasetetel lasuvas veekihis võeti 23 uuringupunktis plastiksüstlaga proovid GEMAX’itorus setetel lasuvast 10 cm paksusest veekihist. Veeproovid koguti valgetesse plastikkanistritesse (mark HD-PE) ja hoiti kuni analüüsimiseni samuti külmikutes temperatuuril 3–5 °C. Kõik naftaproduktide, fenoolide ja vee proovid edastati Eesti Geoloogiakeskuse ning PAH analüüsideks kogutud proovid – TLÜ Ökoloogiakeskuse laborisse.