Projekti kirjeldus

Projekt “Hinnangu andmine merekeskkonna ökosüsteemipõhiseks korraldamiseks Soome lahe merepõhja ja setete näitel” (SedGOF)

TAUST

EL merestrateegia raamdirektiivi (2008/56/EÜ; MSRD) põhieesmärk on säilitada või saavutada hiljemalt aastaks 2020 oma mereala hea keskkonnaseisund. Selle käigus tuleb igal riigil välja töötada ja rakendada oma merestrateegia edendamaks merede säästvat kasutamist ja säilitamaks mereökosüsteeme.

Projekti SedGoF ajendiks on asjaolu, et puudub süstemaatiline, digtaliseeritud ja kasutusvalmis lähteandmestik Soome lahe merepõhja seisundi ökosüsteemipõhiseks hindamiseks ja majandamiseks.

EESMÄRK

Projekt annab hinnangu vastavalt MSRDs kirjeldatud põhimõtetele veealade ökosüsteemipõhiseks korraldamiseks Soome lahe merepõhja kasutamise ja merepõhjasetete moodustumise näitel.

Hinnangu koostamise aluseks on Soome lahe merepõhja ja selle keskkonnaseisundit kirjeldava andmemudeli loomine, kasutades selleks tänapäevaseid GIS vahendeid.

Üheks oluliseks kaardimaterjali loomise eesmärgiks on põhjasetete ülemise kihi kui elukeskkonna seisundi selgitamine, lähtudes erinevatest keemilistest ja füüsikalistest näitajatest.

TEGEVUSED

Kogutakse ja süstematiseeritakse põhiliselt EGK geoloogiafondis ja arhiivis olev merepõhja andmestik (kaardid, aruanded, välipäevikud, laboratooriumi määrangud jne), samuti teostatakse välitöid lisaandmestiku hankimiseks.

Näidisalal teostatakse geofüüsikalised ja litoloogilised uuringud. Ühel juba kaevandatud liivamaardlal tehakse geofüüsikalised kordusuuringud ja võetakse proovid.

Koostatakse:

  • Aluspõhja geoloogiline kaart ja Kvaternaari setete kaart seletuskirja ja andmekihtidega
  • Geomorfoloogiline kaart seletuskirja ja andmemudeliga
  • Merepõhjaliste maavarade kaart seletuskirjaga
  • Raua-mangaani (Fe-Mn) levikualade kaart seletuskirjaga
  • Põhjasetete litoloogiline kaart seletuskirjaga
  • Geokeemilised kaardid olemasoleva materjali ja uute analüüside põhjal
  • Ettepanekud merepõhja seireks ja meetmekavasse kaitsmemeetmete väljatöötamiseks

VAJADUS

Koostatavad andmekihid suurendavad otsustajate teadlikkust, võimaldades Soome lahe merepõhja integreeritud majandamist. Pakutakse välja ka võimalikud meetmed EL merestrateegia kohasesse meetmekavasse.

Hinnang on vajalik Eesti merestrateegia koostamiseks ja järgimiseks, et liikuda mereala hea keskkonnaseisundi säilitamise või saavutamise suunas.

Lisaks saasteainetele annavad uuringud täiendavat infot ka teiste erinevate keemiliste elementide sisalduse kohta. Fookuses on setete akumulatsiooni alad, Soome lahes paiknevad liiva-kruusa maardlad ja levikualad ning Fe-Mn konkretsioonide levikualad.