On koostatud hinnangu metoodika ja ettepanekud meetmekavasse


SedGoF metoodika ja ettepanekud 2016

Projekt „Hinnangu andmine merekeskkonna ökosüsteemipõhiseks korraldamiseks Soome lahe merepõhja ja setete näitel“ eeldas kriteeriumite välja töötamist Soome lahe keskkonnaseisundile hinnangu andmiseks ning meetmekavasse ettepanekute koostamist. Projekti käigus läbiti järgmised etapid:

  • Geoloogilise ja geokeemilise andmestiku põhjal  määrati settimispiirkonnad, mille piire täpsustati geofüüsikaliste meetoditega.
  • Valiti proovivõtujaamade ja seirejaamade asukohad tuginedes settimisalade jaotusele.
  • Seirejaamadest võeti proovid makro- ja mikroelementide, granulomeetria, setete orgaanilise aine koostise ja vanuse määramiseks. Valitud punktides teostati videovaatlusi merepõhja kirjeldamiseks (116 videolõiku). Analüüsiti Soome lahe põhjasetteid 71. jaamas. 33-st jaamast võeti läbilõiked proovivõtuseadme Gemax abil, 41-st haardkopaga ja 3-st raskustoruga.
  • Tulemusi analüüsiti ja nende alusel on valmimas ettepanekud meetmekavasse.

Selline lähenemine aitab meil täpsustada, millised on hea keskkonna seisundi piirid konkreetsetes Soome lahe piirkondades. Antud lähenemisviis aitab kaasa seiremeetmete väljatöötamisele merepõhja jätkusuutlikuks kasutamiseks ning seeläbi ka merepõhja ökosüsteemise hea seisundi saavutamiseks või säilitamiseks. Lähtudes projekti käigus saadud andmetest ja analüüside tulemustest esitatakse meetmekavasse ettepanekud, mis puudutavad merepõhja geoloogilist kaardistamist ning seirekava koostamist, saasteaintete piirmäärade kehtestamist, suurimate sadamate mõju uurimist Soome lahe keskkonnaseisundile ja eutrofeerumist soodustavate ainete sisalduse suurenemise väljaselgitamist.

Cd ja Zn sisaldused Soome lahe setetes seirepunkti 14SLM-002 läbilõikes.

Näitena on esitatud mikroelementide Cd ja Zn sisaldused Soome lahe setetes väljapakutud seirepunktis 14SLM-002 (joonis 22). Joonisel on näha, et sügavustel 30-50 cm, mis vastavad vanustele 18.sajandi lõpp kuni 20.sajandi algus (vt eespool olev 14SLM-002 koondjoonis vanuseskaalas) olid Cd ja Zn kontsentratsioonid setetes ühtlased, sellele järgneb 2- kuni 3-kordne tõus elementide sisaldustes, kusjuures maksimumväärtused on registreeritud 1960-1970-ndatel aastatel. Seejärel toimub langus mikroelementide sisaldustes.